03 Договір оферти (UA)

Публічний договір (оферта)

про надання послуг з впровадження програмного забезпечення OneBox CRM+ERP

м. Чернігів

ПРЕАМБУЛА

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією  (публічною офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти договір на інформаційно-консультаційні послуги з налаштування та впровадження програмного забехпечення OneBox. Вказаний договір є публічним, тобто згідно статті 633 Громадянського кодексу України його умови однакові для всіх споживачів.

У відповідності из статтєю 642 Громадянського кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов публічного договору є факт здійснення Замовником платежу в рахунок оплати послуг і отримання від Виконавця відповідного фінансового документа, що підтверджує факт такої оплати.

ФОП ЛЕГЕЗА ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРІАНОВИЧ, в особі Легези Вячеслава Валеріановича (далі — Виконавець), з однієї сторони, та будь-яка юридична та/або фізична особа, поіменована далі Замовник, яка прийняла умови, викладені в цьому публічному договорі (оферті) та оплатила послуги Виконавця, з іншої сторони, які в подальшому іменуються кожна окремо - Сторона, а разом - Сторони, уклали Договір  про доєднання до надання послуг з налаштування та впровадження програмного забезпечення OneBox CRM+ERP (далі — Договір) про наступне:1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. OneBox CRM+ERP (далі — Програмне забезпечення або ПЗ) — програма з оптимізації, організації, реалізації робочих процесів, яка розміщується і управляється через мережу Інтернет.

1.2. Комерційна пропозиція або Карта проекту запуску щодо впровадження (далі - Карта або Документ) -  додаток до договору, який відпраляється Замовнику в електронному вигляді та встановлює перелік додаткових завдань і цілей при наданні Послуг з впровадження програмного забезпечення. Карта розділена на блоки завдань, у яких є власна оцінка виконання за часом і вартістю їх виконання, та які узгоджені Сторонами. Блоки Карти і їх оцінка можуть бути переглянуті Сторонами в ході роботи над проектом тільки до того часу, доки такі блоки не запущені в роботу, їх перегляд може вплинути на існуючу оцінку запланованих робіт. 


1.3. Впровадження або Запуск програмного забезпечення (далі - Послуги, або Послуги з впровадження, або Послуги із запуску) - дистанційне налаштування Програмного забезпечення до виробничих процесів Замовника, відповідно до зобов'язань Виконавця, зазначених у тексті цього Договору та у додаткових завданнях, цілям (відмінним від зобов'язань Виконавця, зазначених в Договорі), зафіксованим та погодженим Сторонами в Карті, яка є Додатком і невід'ємною частиною Договору, і який складається після підписання даного Договору шляхом надання інструкцій щодо налаштувань і використання Програмного забезпечення. Послуги з впровадження та рекомендації щодо користування Програмним забезпеченням надаються з використанням інструментів зв'язку (connection): телефону, програми Skype, пошти в тому числі електронної, через постановку завдань, таке інше.1.4. Персональний менеджер по запуску / впровадженню CRM - представник Виконавця, відповідальний за своєчасне та якісне надання Послуг.

1.5. Стандарти запуску проекту впровадження CRM OneBox (далі Стандарти) - пакет внутрішніх документів Виконавця, які спрямовані на досягнення оптимального ступеня упорядкування робіт за допомогою широкого і багаторазового використання встановлених положень, вимог, норм для вирішення реально існуючих, планованих або потенційних завдань проекту запуску.1.6. Представник Замовника — особа, відповідальна за постановку цілей в Карті, їх узгодження, а також за вирішення всіх без виключення завдань на стороні Замовника, які виникають при взаємодії Сторін у проекті.
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов'язується надати послуги (виконати додаткові завдання і цілі, при наявності таких) відповідно до умов цього Договору та доповнень до нього, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити такі послуги (додаткові завдання і цілі).


3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ І ПОРЯДОК ЇХ НАДАННЯ


3.1. Після здійснення Замовником узгодженої оплати Послуги, відповідно до п. 5.1. цього Договору, Виконавець ініціює проведення Connection з метою визначення і фіксації в Документі додаткових завдань і цілей при наданні Послуг Замовнику, якщо такі цілі не було встановлено до початку робіт через комерційну пропозицію.

3.2. Не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати проведення Connection, Виконавець починає готувати Карту проекту, процес підготовки якого займає не більше 5-ти робочих днів, погоджує його з Замовником і приступає до надання Послуг з запуску згідно з цим Документом.

3.3. Узгодження Документа здійснюється Представником Замовника шляхом відправлення електронного листа з Документом по Впровадженню CRM для узгодження на електронну адресу Виконавця. Якщо Замовник не погодив Документ, Виконавець вчиняє дії, зазначені в п. 3.1. цього Договору.

3.4. Виконавець ініціює Connection через постановку завдань в OneBox Замовника і в ході консультацій в режимі питання-відповідь допомагає Замовнику в налаштуванні програмного забезпечення за Документом.

3.5. У разі впровадження програмного забезпечення не в повному обсязі, частковій або повній зміні Документа Замовником, останній ініціює Connection з Виконавцем і в режимі реального часу здійснює разом з Виконавцем доопрацювання по впровадженню програмного забезпечення і отримання необхідних рекомендацій.3.6. Після надання Послуг з впровадження, Виконавець надає Замовнику Акт про надання Послуг (виконанні додаткових завдань і цілей) по впровадженню програмного забезпечення. Замовник зобов'язаний підписати такий Акт не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дати його отримання або ініціювати Connection з метою доопрацювання впровадження програмного забезпечення та отримання необхідних рекомендацій. Для передачі акту використовується сервіс обміну документами ВЧАСНО: https://vchasno.ua/


3.7. Після підписання Сторонами Акту, послуги за цим Договором вважаються наданими в повному обсязі, а зобов'язання Виконавця виконаними належним чином.


3.8. Якщо Замовник не підписав Акт і не ініціював Connection протягом 5 (п'яти) робочих днів, це означає, що Замовник автоматично погодився з об'ємом і якістю Послуг, наданих за цим Договором.

3.9. Загальний термін виконання всіх своїх зобов'язань Виконавець продовжує на термін надання інформації від Замовника, необхідної Виконавцю для виконання власних зобов'язань за цим Договором.

3.10. Якщо Сторони не обумовили якісь інші умови, Виконавець фіксує на відео всі робочі групи, які проводить з Замовником і має повне право використовувати такі матеріали для розміщення з вільним доступом до таких матеріалів на:

 • сайті - https://icolor.in.ua/
 • FaceBook - https://www.facebook.com/ зокрема на сторінці: https://www.facebook.com/iCOLOR.BP/
 • YouTube - https://www.youtube.com/ зокрема на каналі: https://www.youtube.com/channel/UCIEG2RBd9TO-rMDHA73Zwvw

3.11. Всі текстові, відео та інші матеріали, бізнес-процеси й інші технічні напрацювання, які виконує і використовує Виконавець в ході запуску CRM, є його інтелектуальною власністю і можуть застосовуватися Виконавцем в будь-якому іншому проекті, в будь-якому поєднанні і послідовності.


3.12. Коли Виконавець готує будь-які навчальні матеріали на прохання Замовника, такі матеріали є інтелектуальною власністю Виконавця і він може використовувати їх на свій розсуд.


4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Сторони домовилися, що для досягнення максимального ефекту від впровадження / запуску CRM oneBox необхідно неухильне дотримання і виконання внутрішніх Стандартів Виконавця.

4.2. Права і обов'язки Виконавця:
4.2.1. Виконавець має право на оплату Послуг за цим Договором.
4.2.2. Виконавець зобов'язаний надати Замовнику обов'язкові та додаткові Послуги. Перелік обов'язкових Послуг:

N п/п Найменування послуги Час, необхідний для надання послуги
1 Створення користувача з правами адміністратора 1 робочий день з моменту надання Виконацю від Замовника необхідних даних, які він запросив
2 Надання конструкцій базових бізнес процесів та технології їх використання
3 Базові налаштування OneBox згідно внутрішніх стандартів Виконавця 2 робочих дні з моменту надання Виконацю від Замовника необхідних даних, які він запросив

4.2.3. Виконати додаткові завдання і цілі, які зафіксовані в Карті проекту, узгодженій Сторонами.


4.2.4. Роботи над проектом ведуться за внутрішніми Стандартами Виконавця і в рамках бізнес процесів, які Виконавець вивантажує в OneBox Клієнта перед запуском проекту:

 • 00.01 Проект OneBox - містить Карту проекту запуску з переліком і оцінкою робіт.
 • 00.02 Блок проекту OneBox - запускається покроково за узгодженим графіком.
 • 00.03 Задача блока проекту - вирішуються для досягнення цілей, визначений у блоках.

4.2.5. Запуском блоку Карти в роботу вважається переклад завдання в статус [В роботі]. Виконання додаткових завдань і цілей здійснюється завдяки можливостям програмного забезпечення, які доступні користувачеві у вигляді панелі налаштувань. Доопрацювання системи (доробка програмного коду) виконується як окрема послуга з доопрацювання програмного забезпечення. Вартість виконання додаткових завдань входить у вартість надання Послуги по впровадженню.

4.2.6. Виконавець зобов'язаний за ініціативою Замовника призупинити надання послуг і виконання додаткових завдань, визначених Картою, на час, що не перевищує в процентному співвідношенні 15% всього часу, передбаченого Договором і / або Карткою для надання послуг і виконання додаткових завдань. В такому випадку таке призупинення надання послуг і виконання додаткових завдань не буде порушенням термінів надання Виконавцем послуг і виконання додаткових завдань за Договором і, відповідно, Виконавець не несе за це перед Замовником ніякої відповідальності.4.2.7. Виконавець зобов'язаний надати Акт по наданим послугам (виконання додаткових завдань і цілей) за цим Договором і Карті.

4.3. Права і обов'язки Замовника:

4.3.1. Замовник має право отримати Послуги згідно цього Договору та Карти та і за Стандартами Виконавця.

4.3.2. Замовник має право ініціювати припинення надання Виконавцем послуг і виконання додаткових завдань, визначених Документом на час, що не перевищує в процентному співвідношенні 15% всього часу, передбаченого Договором і / або Карткою для надання послуг і виконання додаткових задач.4.3.3. Замовник зобов'язаний узгодити Карту.

4.3.4. Замовник зобов'язаний прийняти надані Послуги.

4.3.5. Замовник зобов'язаний ініціювати Connection з метою доопрацювання впровадження програмного забезпечення та отримання необхідних рекомендацій.

4.3.6. Замовник зобов'язаний дотримуватися рекомендацій і за Стандартами, наданими Виконавцем щодо використання програмного забезпечення.

4.3.7. Замовник зобов'язаний сприяти Виконавцю у наданні Послуг за цим Договором.4.3.7.1. Самостійно запускає Проект CRM Запуску за Стандартами Виконавця.

4.3.7.2. Буквально дотримується Стандартів запуску CRM, які визначає і надає Виконавець в форматі навчальних матеріалів, які є обов'язковими до ознайомлення та виконання.

4.3.7.3. Налаштовує бізнес процеси точно за рекомендаціями, які пропонує Виконавець.

4.3.7.4. Налаштовує інтеграції, як визначено в навчальних матеріалах і за Стандартами Виконавця, при необхідності звертається за допомогою до Виконавця.

4.3.7.5. Тестує бізнес процеси перед запуском. Запускає бізнес процеси на своєму підприємстві, привертає до тестування співробітників згідно  Стандартами Виконавця.4.3.7.6. За Стандартами Виконавця задає питання в форматі: "Одне просте питання = одна задача". Виконує всі рекомендацій, які Виконавець надає в коментарях.4.3.7.7. Дає свою згоду на вільну публікацію відео і будь-яких інших матеріалів, які створює Виконавець в ході налаштування і запуску CRM.

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ

5.1. Якщо інтеграція програмного забезпечення здійснюється безпосередньо з базами даних, Замовник зобов'язаний надати Виконавцю доступ до баз даних. Після чого робиться оцінка самої інтеграції з боку Виконавця і розробників ПЗ за додаткову плату.

5.2. Якщо інтеграція програмного забезпечення здійснюється за API (application programming interface) Замовника, Замовник направляє Виконавцю документацію на API, вказує методи, які необхідно реалізувати, після чого робиться оцінка з боку Виконавця і виконується доопрацювання за додаткову плату.5.3. Якщо інтеграція програмного забезпечення здійснюється за API Виконавця, Виконавець надає Замовнику документацію на методи і Замовник виконує інтеграцію зі свого боку силами зовнішніх розробників.5.4. Якщо в API Виконавця необхідно доопрацювати передачу (прийом), віддачу додаткових методів силами фахівців Виконавця, робиться оцінка і виконується розробником за додаткову плату.

5.5. Якщо інтеграція виконується за допомогою передачі XML файлів, Замовник повинен налаштувати файл під системні вимоги OneBox з описом всіх полів.

5.6. Якщо Замовник змінює список робіт після узгодження Документа з Виконавцем і після того, як Виконавець перевів проект в статус [В роботі], Виконавець робить переоцінку проекту і виконує роботи за додаткову плату.5.7. Якщо Замовник в ході запуску проекту виявляє помилки в роботі програмного забезпечення, Виконавець допомагає правильно поставити завдання на розробника та/або у технічну пыдтримку OneBox для усунення таких помилок. Виконавець не несе відповідальності за помилки ПО та за їх своєчасне виправлення.

5.8. Виконавець має право вдосконалювати Стандарти в ході запуску проекту. Внесення змін відбувається без спеціального повідомлення Замовника, та не впливає на якість Послуг, які Замовник отримує за цим Договором.6. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. Вартість Послуг за Договором складається з робіт, які включені в Документ / Карту. За домовленістю Сторін сума за Договором може бути переглянута при зміні обсягу робіт. У цьому випадку Сторони мають перепідписати Документ/Карту.

6.2. Для запуску проекту Замовник здійснює платіж в обсязі 100% передоплати від суми Договору на дату його підписання і не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати підписання Сторонами Договору.

6.3. Замовник оплачує роботи по Карті проекту за узгодженим графіком оплат, якщо Сторони про це домовилися додатково і вказали це в Документі / Карті проекту.

6.4. Якщо Сторони домовилися про блокову оплату робіт, Замовник здійснює платіж в обсязі 100% передоплати від суми блоку Карти перед тим, як Виконавець розпочинає будь-які роботи за таким блоком.

6.5. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються Замовником шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця.


7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Виконавець не несе відповідальність за надання Послуг (виконання додаткових завдань і цілей) по впровадженню в наступних випадках:

7.1.1. Якщо Замовник не справив їх оплату відповідно до п. 6.1., 6.2., 6.3. цього Договору;

7.1.2. Якщо Замовник не відповів на Connection,  метою якого є визначення та фіксація в Карті додаткових завдань і цілей при наданні Послуг і якщо Замовник не ініціював Connection у відповідь;

7.1.3. Якщо Замовник не ініціював Connection, метою якого є доопрацювання впровадження програмного забезпечення та отримання необхідних рекомендацій;

7.1.4. Якщо Замовник не погодив комерційну пропозицію/карту, підготовлену Виконавцем і не надав зауважень щодо її протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати її  отримання.7.1.5. Якщо Замовник не дотримується і / або порушує надані Виконавцем рекомендації за виконанням робіт.
8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

8.2. Термін надання Послуг не повинен перевищувати дванадцяти календарних тижнів з розрахунку 10 робочих годин відповідального фахівця Виконавця на тиждень. Якщо необхідна зміна цієї умови, Сторони додатково домовляються про роботи, які виконуються в позаурочний час, а також про їх вартість. Такі роботи оплачуються за окремими рахунками, які виставляє Виконавець. Сума Договору збільшується за рахунок надання таких додаткових Послуг.8.3. Термін надання Послуг продовжується на час виконання додаткових завдань і цілей щодо впровадження програмного забезпечення Виконавцем, якщо вони були не виконані з вини Виконавця.

8.4. Замовник має право на продовження терміну надання Послуги після її закінчення шляхом придбання Послуги на умовах, визначених на дату придбання Послуги.8.5. У випадках, не передбачених умовами цього Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.8.6. Кожна із Сторін зобов'язується зберігати конфіденційність умов даного Договору, а також інформації, отриманої від іншої Сторони, в межах виконання умов цього Договору, і застосовує всі заходи для збереження отриманої інформації від розголошення. Передача інформації, яка стала відома Стороні у зв'язку з цим Договором третім особам, публікація або інше її розголошення може відбуватися лише за письмовим дозволом другої Сторони, за винятком випадків, коли надання інформації представникам органів державної влади є обов'язковим в силу чинного законодавства України.8.7. Зміна або розірвання цього Договору допускається лише за згодою Сторін. Сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконано і / або надано ними в рамках цього Договору до моменту зміни або розірвання Договору. Якщо Замовник з будь-яких йому відомих причин вирішить відмовитись від подальших налаштувань OneBox, ми домовляємось про те, що Замовник не стане наполягати на поверненні сплаченних ним грошей.

8.8. Сторони надають обміну (листуванню) між собою електронними листами, або через мессенджери офіційний статус, таким чином всі електронні листи, або переписка в месенджерах між Сторонами, мають однакову юридичну силу, як якби вони були в паперовому вигляді. Причому електронні листи Виконавця матимуть офіційний статус, якщо вони відправлені з поштових (електронних) доменів @crm-onebox.com, @icolor.in.ua, @gmail.com

8.9. Продукти на сайті https://icolor.in.ua/ динамічно змінюються, тому якщо в відеоматеріалах, статтях на сайті є будь-які пропозиції, а в картці продукта чи/або послуги такі пропозиції або відсутні, значить умови продажів продукта чи/або послуги також зазнали змін.

8.10. Сторони домовились про те, що коли Замовник порушує положення цього договору та не виконує всі роботи вчасно, він не може претендувати на повернення сплачених ним коштів. 

Виконавець залишає за собою повне та не оспорюване право в будь-який момент:

 • змінювати опис і умови надання продуктів та/або послуг до моменту їх оплати;
 • вносити будь-які зміни в будь-які продукти і нікого про це не повідомляти додатково;
 • фіксувати умови на дату оплати послуг, які активні в цей момент, залишаються незмінними до дати закінчення їх надання.

Інформація про постачальника услуг, ВИКОНАВЦЯ:

ФОП ЛЕГЕЗА ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРИАНОВИЧ

ІПН 2460003651

Адреса юридична: 14008, Україна, м. Чернігів, вул. Лісковицька, 11

розрахунковий рахунок 26006011236134

у банку ПАТ «КРЕДОБАНК», м. Чернігів

МФО 325365

Не є платником податку на прибуток на загальних підставах+38(050) 411-69-74
+38(099) 518-79-47

Статьи

Новые условия продажи бизнес процессов
31.01.2021

ВНИМАНИЕ АНОНС ПРАВИЛ СУПЕРМАРКЕТА БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ

С 1 февраля 2021 готовый бизнес процесс за $12,2

Провайдер для вашої хмарної інфраструктури
26.01.2021

Tucha — перший український провайдер хмарної інфраструктури, що надає свої послуги ще з 2012 року.

Какие есть условия работы с клиентами
26.01.2021

Роман Юрченко (DiademaGrand), [25.01.21 10:33]

На каких условиях вы работаете с клиентами

которые к вам обращаются для реализации задач?

Как за 7 недель войти в IT через OneBox
10.01.2021

Как в одиночку или командой войти в IT за 7 недель. Именно столько времени нужно, чтобы создать боевую команду админов единомышленников OneBox и удовллетворить запросы предпринимателей

Кому я помогаю решать задачи?
05.08.2020

Новая политика OneBox

Большие клиенты:

 • берите OneBox облако или коробку;
 • берите любого интегратора на выбор;
 • получите все, что надо, за норм деньги.

Маленькие клиенты:

 • берите бесплатный OneBox тариф;
 • разбирайтесь сами на форуме или по другому;
 • или нанимайте интегратора, который вам поможет.
Купил OneBox — запусти его быстро
03.08.2020

Когда купил OneBox, как запустить 

его с минимальными затратами и

получить при этом по настоящему

рабочий и полезный инструмент.

Хорошие бизнес процессы упростят вам работу. Я покажу, как это сделать
14.07.2020

Мне обидно, что многие предприниматели имеют замечательные товары или услуги, но продолжают зарабатывать много меньше, чем могли бы.

Интервью одного продвинутого директора
14.06.2020

Читайте, как директор становится инициатором и проводником технологических изменений в компании, а еще играет роль начальника IT-отдела и внедренца прогрессивных решений.

Стартуем OneBox и достигаем целей вместе с Легезой ;)
02.06.2020
5 способов ставить и добиваться целей
 1. Нужно минимизировать число целей.
 2. Стоит определиться с главной целью.
 3. Точно есть причина, почему хотите добиться цели.
 4. Всегда свои цели отображайте.
 5. Подумайте о ритуалах, которые симулируют получить результат.
Идеальный crm клиент глазами не идеального crm внедриста
19.01.2020

Кто он, этот идеальный crm клиент, который удовлетворен достижениями от системных изменений?


Заполнить форму

Триединство crm: пользователи, внедристы, разработчики
10.01.2020

Я буду рад, если ошибаюсь. НО, crm дэвы: скрытны, нелюдимы...

А какие они, crm пользователи и crm внедристы?

CRM эксперт или как освободиться от рутины через crm интенсив
28.12.2019

Вам нравятся красивые девушки со смартом у уха и с помадой у губ? А если они за рулем движущегося на скорости 80 км/ч по городу автомобиля?

CRM экстрим или как приобрести crm экспертность
28.12.2019

CRM экстрим и мои crm заметки по ходу... Всегда оставайся в курсе crm изменений и повышай собственную crm экспертность: https://t.me/crmibp

Создаем команду, нужен ли вам crm кнут или crm пряник
21.12.2019

Когда готов разобраться со своими crm целями за 14 дней без лишней спешки, но с полным погружением...

Вы хотите завести crm, но не знаете с чего начать
18.12.2019

Тогда мы идем к Вам

Давайте попробуете с OneBox

А если не подойдет, предложим другую

Получите неожиданный позитив от crm возможностей:
- информирование клиентов;
- управление рассылками;
- фиксирование внимания;
- передача клиента в другую crm...